Aktualność: Oferta pracy

Zarząd Lubelskiego Oddziału KIDP poszukuje pracownika biurowego


Rekrutacja:

1.. etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych,
2. etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje i wiedzę kandydata,

Ilość wolnych stanowisk: jedno stanowisko

Przewidywany rodzaj zatrudnienia – zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 – 2/3 etatu) na okres próbny 3 m-cy, z możliwością przedłużenia na czas określony.

 

I. Wymagania niezbędne: kandydatem na w/w stanowisko może zostać osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu; przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
4) ma nieposzlakowaną opinię;
5) przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
7) posiada biegłą znajomość obsługi komputera (pakiet MS OFFICE,) znajomość przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości, wraz z aktami wykonawczymi w stopniu podstawowym

II. Wymagania dodatkowe:
1. Odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność.
2. Duże umiejętności analityczne i interpersonalne.
3. Umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole.
4.  Wysoki poziom kultury osobistej.
5. Dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu.

IV. Wykaz dokumentów, które kandydat powinien złożyć

1. Podanie adresowane do Przewodniczącego LO KIDP KIDP o przyjęcie do pracy z aktualnym adresem do korespondencji oraz numerem telefonu kontaktowego.
2. Życiorys (CV) wraz z podpisaną klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. Odpisy dyplomów i kopie świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie, można dołączyć również kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie swoich aplikacji (zawierających dokumenty wymienione w punkcie IV) na adres mailowy: lubelski@kidp.pl do dnia 11 marca 2016 r.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych poinformujemy Państwa mailowo.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135 ze zm.).”

DATA PUBLIKACJI: 2016-03-09 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Grottgera 8 lok. 5a
20-029 Lublin

tel. (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
fax. (81) 534 80 57

x
x